استانداردها

رهام گاز دارنده استانداردهای بین المللی زیر است:

  1. ISO 14001: 2015
  2. ISO 45001:2018
  3. ISO 17025:2017
  4. ISO 9001:2015
  5. ISO 6792
  6. گواهی تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار، از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در زمینه بازرسی آزمون دوره ای سیلندرهای بدون درز
  7. گواهی تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار، از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در زمینه آزمون و آنالیز انواع گازهای صنعتی و طبیعی
  8. پروانه استفاده از علامت استاندارد در زمینه گاز اکسیژن طبیعی